Koncepcja budowy drogi ekspresowej S27 (Zielona Góra - Zgorzelec)
opracowana przez www.S27.pl
STANOWISKO W SPRAWIE OTRZYMANEJ ODPOWIEDZI OD MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY WG PISMA DDP-5.051.7.2019


Zielona Góra, 23-05-2019


W otrzymanym zawiadomieniu z dnia 08-05-2019 (doręczone elektronicznie 22-05-2019), przyjęte w nim stanowisko nie do końca znajduje w pełni wymierne uzasadnienie w stosunku do przedstawionej "Koncepcji budowy drogi ekspresowej S27 w relacji Zielona Góra - Zgorzelec".

W pierwszej kolejności zważyć należy na fakt, iż docelowy układ sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określony został w rozporządzeniu z dnia 15-05-2004r. Tym samym są to założenia, które powzięto bez mała 16 lat temu. W świetle obecnych realiów ówczesne założenia w swoich prognozach mogły wówczas w pewnym stopniu odbiegać od faktycznego zapotrzebowania na infrastrukturę drogową w dniu dzisiejszym.

Przedstawione w odpowiedzi wyniki pomiarów natężenia ruchu na DK27 z roku 2015 ukazują wskaźniki, które kształtują wielkość natężenia ruchu na najbardziej newralgicznych odcinkach tej trasy (Zielona Góra - Nowogród Bobrz.) na poziomie dość zbliżonym do średniej krajowej na sieci dróg. Jednak same wyniki natężenia to jedna ze składowych wpływających na całokształt jakości i bezpieczeństwa komunikacji drogowej, gdzie równie istotnymi są ogólny poziom przepustowości z racji usytuowania i konstrukcji trasy, jak też przede wszystkim wskaźniki natężenia szczytowego w wybranych okresach doby, a nie tylko pomiaru samej ilości pojazdów w ciągu całej doby.

Ponadto, przedstawiony pomiar natężenia z roku 2015, nie zupełnie koreluje z założeniem koncepcji budowy S27, gdyż ta w swoim zamyśle nie uwzględnia jej przebiegu w relacji Zielona Góra - Przewóz, a w kierunku Zgorzelca, do przejścia granicznego, co stanowi rozszerzenie przebiegu DK27 o nowy odcinek, którego przedstawione pomiary natężenia nie są w stanie uwzględnić na dzień dzisiejszy. Uwzględniona koncepcją droga ekspresowa S27 w proponowanym przebiegu odnalazłaby zupełnie inny wymiar użytkowy, a wyniki pomiarów natężenia z 2015r. obecnej DK27 tym samym nie byłyby miarodajne.

Analizując aspekt głównych potoków ruchu na osi północ-południe w województwie lubuskim i rolę istniejącej drogi ekspresowej S3, to realizowany przez nią tranzyt na południe od Zielonej Góry odbywa się w kierunku województwa dolnośląskiego na wschód, z kolei planowana droga S27 ma stanowić uzupełnienie S3 w kierunku południowo-zachodnim od Zielonej Góry. Tym samym nie można uznać, że przebieg obu tras (istniejącej S3 i planowanej S27) byłby równoległy w części ich przebiegu i spełniał to samo zadanie.

Co do kwestii przewidzianego finansowania wg Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.), biorąc pod uwagę informacje z publicznych źródeł, wg których stan zużycia limitu finansowego (135 mld PLN) na chwilę obecną został spożytkowany w ok. połowie, to dostępna pozostała część środków mogłaby w zupełności pokryć planowaną koncepcję S27, bez względu na konieczność budowy mostu w Cigacicach (drugi pas) i pozostałe prace wykończeniowe na odcinku S3 Kazimierzów-Lubin w województwach lubuskim i dolnośląskim.PROJEKT
Droga S27.pl

Skr. poczt. 30
ul. Słowacka 12A
65-636 Zielona Góra 10<<- POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ :: ten dokument w wersji PDF ->>

Koncepcja indywidualna - © 2019 www.S27.pl wszelkie prawa zastrzeżone