Koncepcja budowy drogi ekspresowej S27 (Zielona Góra - Zgorzelec)
opracowana przez www.S27.plPRZEDMOWA - OD AUTORA

Opublikowany na łamach niniejszej strony projekt, a w zasadzie jego zarys, ma już swoją ponad roczną historię istnienia (przypadającą na marzec 2020). W czasie tym przedstawiany był on m. in. Kancelarii Premiera, Ministerstwu Infrastruktury (Departamentowi Dróg Publicznych), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz lokalnym samorządowcom.

Wg wcześniejszych założeń budżetowych koncepcja taka nie była uwzględniana w planach rozbudowy dróg krajowych na bieżące lata, przez co odsunięta została na dalszy plan. Z odpowiedzią otrzymaną od Departamentu Dróg Publicznych oraz naszym stanowiskiem w odniesieniu do tej odpowiedzi można się zapoznać w części AKTUALNOŚCI na tej stronie.

Rok 2020 i epidemia COVID19, której nikt się nie spodziewał, odmieniła diametralnie większość powziętych wcześniej i w 2019 roku założeń oraz planów budżetowych. Nietypowa sytuacja, w której znalazł się cały świat, a przede wszystkim kraj, wyznaczyła nowy horyzont myślenia, w którym priorytetowym z założeń stało się ratowanie polskiej gospodarki. W świetle tej narracji na pierwszym planie znalazły się inwestycje w obszarze budownictwa drogowego, które w znacznym stopniu przyczyniać się będą do wspierania lokalnej gospodarki w regionach dotkniętych kryzysem, a w przypadku budowy drogi S27 - terenów przy zachodniej granicy, która w dobie epidemii została zamknięta pozbawiając tym samym możliwości pracy wielu mieszkańców. Rzeczą niewątpliwą jest, że nowa droga ekspresowa S27 to również powstające wzdłuż jej biegu nowe stacje paliw, bary, hotele, firmy, strefy gospodarcze, itp. a co za tym idzie, to przede wszystkim nowe miejsca pracy.

Mając na uwadze obecny stan i potrzeby, które wpisują się w dzisiejszą rzeczywistość, prezentowana tu koncepcja, która zrodziła się na początku 2019 roku, wyprzedziła w pewnym sensie splot późniejszych zdarzeń z ostatnich miesięcy i stała się odpowiedzią dla zaistniałych na dzień dzisiejszy potrzeb. Zielona Góra, 29-04-2020DROGA EKSPRESOWA S27 - KONCEPCJA PROJEKTOWA

Zielona Góra, 20-03-2019


PREAMBUŁA

Niniejsza koncepcja służy w głównej mierze celom opiniotwórczym, jako przedmiot konsultacji społecznych w regionie województw lubuskiego i dolnośląskiego. Wspierana nią inicjatywa dotyczy rozbudowy sieci drogowej w zachodniej części obu województw o drogę ekspresową S27.

Do powstania prezentowanej koncepcji przyczyniły się dość oczywiste czynniki, wpisujące się w codzienną problematykę komunikacji drogowej w tym regionie. Droga krajowa nr 27 w obecnym kształcie, nie bez przyczyny nosi dość niechlubne w żargonie kierowców miano tzw. "trasy śmierci", co z kolei znajduje odzwierciedlenie w następstwach sukcesywnie zwiększającej się z każdym rokiem liczby uczestników ruchu drogowego na tej trasie. Na szczególną uwagę zasługuje tu też coraz większy procent obecności pojazdów ciężarowych transportu drogowego na DK27, co bezpośrednio przekłada się na wzrost współczynnika zagrożenia bezpieczeństwa na tej drodze, której przepustowość ma swoje oczywiste ograniczenia. Uwzględniając ogólną tendencję stałego wzrostu ilości pojazdów na drogach, poziom bezpieczeństwa, efektywność i komfort podróżowania na trasie DK27 w tym regionie będą jednocześnie sukcesywnie spadać.

Jedynym skutecznym remedium na znane tutejszym użytkownikom codzienne bolączki komunikacyjne dotyczące DK27, okazuje się być budowa alternatywnej drogi ekspresowej S27, gdzie wstępny zarys całego konceptu przedstawia się następująco.CZĘŚĆ OPISOWA

I. Założenia koncepcyjne:


 1. budowa drogi ekspresowej S27 o długości ok. 100km, łączącej miasta Zielona Góra - Żary - Zgorzelec (przejście graniczne DE/PL Jędrzychowice);
 2. planowany przebieg trasy na odcinku północ (woj. lubuskie) - południe (woj. dolnośląskie) z głównymi węzłami Zielona Góra, Żary, autostrada A18, autostrada A4 (Zgorzelec/Jędrzychowice);
 3. wykonanie dwuetapowe w odcinkach:
 4. węzeł początkowy (Zielona Góra) w lokalizacji ulic Wrocławska/Pileckiego, na wysokości planowanej do budowy południowej obwodnicy Zielonej Góry, przy węźle drogi S3 "Zielona Góra/Racula";
 5. węzeł końcowy (Zgorzelec/Jędrzychowice) w lokalizacji węzła autostrady A4 k. miejsc. Przesieczany;
 6. zastosowanie w koncepcji innowacyjnych rozwiązań dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu drogowemu umożliwiających między innymi:
 7. wstępne wytyczenie trasy S27 wg najbardziej optymalnych warunków realizacji inwestycji z uwzględnieniem budowy:
 8. stworzenie pierwszej w Polsce najnowocześniejszej technologicznie drogi ekspresowej.


II. Cel realizacji:


 1. odciążenie/przeniesienie ruchu z obecnie istniejącej drogi krajowej nr 27 między Zieloną Górą a węzłem autostrady A18 (odc. ok. 55km) na nową drogę ekspresową S27;
 2. zmniejszenie natężenia ruchu na szczególnie niebezpiecznych odcinkach DK27, gdzie często występują kolizje i wypadki (odc. Zielona Góra - Żary);
 3. wyeliminowanie ryzyka wielogodzinnego całkowitego zamknięcia komunikacji drogą 27 na odcinku Zielona Góra - Żary, z przyczyn wypadków drogowych itp. ze względu na brak alternatywnej trasy w bezpośrednim sąsiedztwie DK27 o podobnym standardzie, mogącej stanowić objazd;
 4. rozszerzenie obecnego tranzytu DK27 drogą S27 do miejsc. Zgorzelec (obecnie DK27 kończy się w miejsc. Przewóz, a cała jej długość to ok. 67km);
 5. zastąpienie obecnej komunikacji drogą DW296 (odc. ok. 69km) nowym równoległym odcinkiem drogi ekspresowej S27 (węzeł A18 k. miejsc. Rusocice -> węzeł A4 Zgorzelec/Jędrzychowice);
 6. utworzenie międzynarodowego ekspresowego korytarza tranzytowego między Zieloną Górą (droga S27) a Dreznem (autostrada nr 4 - Niemcy) i Lipskiem (autostrada nr 14 - Niemcy);
 7. w połączeniu z istniejącą nowo wybudowaną drogą ekspresową S3 (na węźle Zielona Góra), planowana droga S27 utworzy pełne połączenia autostradowe/ekspresowe na odcinkach Poznań (z autostradą A2) oraz Świnoujście (drogą S3) - Zgorzelec/Jędrzychowice - Drezno.


III. Możliwości i perspektywy działania:


 1. zakwalifikowanie inwestycji budowy drogi S27 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.) w ramach Limitu Finansowego zgodnie z uchwałą nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12-07-2017 (rozszerzenie zakresu przewidzianego uchwałą);
 2. wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań współfinansowanych ze środków unijnych dla rozwoju nowych technologii;
 3. wg oficjalnych danych finansowych podobnej inwestycji w woj. lubuskim, tj. drogi ekspresowej S3 (odc. Gorzów Wlkp. - Kaźmierzów), oddawanej do eksploatacji etapami w latach 2013-2018, średnia cena realizacji odcinka 1km drogi (dwóch jezdni) wynosiła 23 mln zł (najniższa 20,6 mln zł, a najwyższa 24 mln zł), to z kolei pozwala oszacować średni koszt budowy drogi S27 o całkowitej długości ok. 100km na poziomie 2.303 mln zł;
 4. całkowity wolumin inwestycji budowy drogi ekspresowej S27, wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zapewnieniem infrastruktury towarzyszącej, przygotowaniem procedur przetargowych i zabezpieczeniem nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych kosztów i rezerw operacyjnych, należałoby szacować na wartość około od 2.800 mln zł do 3.500 mln zł (szacowanie przypuszczalne na etapie koncepcji);
 5. uchwalony przez Radę Ministrów (uchwała nr 97/2017 z dnia 20-06-2017) limit finansowy dla Programu Budowy Dróg Krajowych w wysokości 135.000 mln zł, mógłby uwzględniać proponowaną koncepcję budowy drogi ekspresowej S27 i zapewnić jej realizację.


ZARYS KONCEPCJI (wg stanu map Google na dzień 20-03-2019)
AKTUALNOŚCI

23-05-2019
Na chwilę obecną wg odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury (Departamentu Dróg Publicznych) z dnia 08-05-2019 (zn. spr. DDP-5.051.7.2019), w odniesieniu do zaprezentowanej niniejszej koncepcji, otrzymała ona status jako nie uwzględniona w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15-05-2004 w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004r. Nr 128, poz. 1334 z późn. zm.). Tym samym prezentowana inicjatywa budowy drogi S27, wymagać będzie szerszych konsultacji społecznych w tym regionie, uzasadniających mimo wszystko potrzebę jej realizacji i uwzględnienia w dalszych rozporządzeniach Ministerstwa.

Dla zainteresowanych treści poszczególnych dokumentów bieżących:


15-02-2021
Od dziś projekt dostępny jest online pod nową krótszą nazwą w domenie www.S27.pl. Dotychczasowa domena www.drogaS27.pl funkcjonuje równolegle i przekierowuje automatycznie na nowy adres witryny. Życzymy miłego korzystania z publikacji i zapraszamy do współpracy.INFORMACJE OGÓLNE

Adres do korespondencji (sugestie, opinie, konsultacje):

Droga S27.pl
Skr. poczt. 30
ul. Słowacka 12A
65-636 Zielona Góra 10

FORMULARZ KONTAKTOWY ->>Koncepcja indywidualna - © 2019 www.S27.pl wszelkie prawa zastrzeżone